پاسخ ( ۱ )

 1. معیوب بودن دسته سیم خودرو
  کندی حرکت قفل که می تواند یا از خمیدگی و گیر کردن مکانیزم ها به بدنه باشد و یا اینکه کاور دکمه قفل به ان گیر می کند و مانع حرکت صحیح آن می شود.
  خرابی پمپ درب
  شکستگی یکی از خار های مکانیزم درب
  خرابی مکانیزم
  دفرمه شدن میله متصل به مکایزم و قفل درب
  خرابی بادامک قفل درب
  معیوب بودن دسته سیم خودرو
  کندی حرکت قفل که می تواند یا از خمیدگی و گیر کردن مکانیزم ها به بدنه باشد و یا اینکه کاور دکمه قفل به ان گیر می کند و مانع حرکت صحیح آن می شود.
  خرابی پمپ درب
  شکستگی یکی از خار های مکانیزم درب
  خرابی مکانیزم
  دفرمه شدن میله متصل به مکایزم و قفل درب
  خرابی بادامک قفل درب

ارسال یک پاسخ